Ryszard Kapuściński 1932-2017 in memoriam.

Mar­cin Zdu­nik pod­czas Wie­czoru poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 10. rocz­nicę Jego śmierci zagra I Suitę G-dur BWV 1007 na wio­lon­czelę solo Johanna Seba­stiana Bacha

Zapra­szamy w nie­dzielę (22 stycz­nia 2017, godz. 17, Sala Kolum­nowa, Insty­tut Histo­ryczny UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28) na uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dzien­ni­ka­rza. Pod­czas Wie­czoru wystąpi znany wio­lon­cze­li­sta Mar­cin Zdu­nik, absol­went Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego F. Cho­pina w War­sza­wie w kla­sie Andrzeja Bau­era (dyplom z wyróż­nie­niem oraz Meda­lem Magna cum Laude) oraz Insty­tutu Muzy­ko­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Stu­dio­wał także w Leopold Mozart Zen­trum w Augs­burgu pod kie­run­kiem Juliusa Ber­gera. Pro­wa­dzi klasę wio­lon­czeli w Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku. Arty­sta gra na instru­men­cie wyko­na­nym przez Woj­cie­cha Topę.

Wię­cej:

http://marcinzdunik.pl/new/biografia/

Autor foto­gra­fii: Maciej Mulawa