Sławomir Popowski: „Hombre Kapuściński”. Recenzja.

26 października 2011 redakcja 0

„Hom­bre Kapu­ściń­ski”, kolejna książka Miro­sława Iko­no­wi­cza, od pół wieku zwią­za­nego z Pol­ską Agen­cją Pra­sową i wie­lo­let­niego jej kore­spon­denta zagra­nicz­nego, to jedna z naj­lep­szych publi­ka­cji wspo­mnie­nio­wych, poświę­co­nych Ryszar­dowi Kapu­ściń­ski. Nie mam […]

Dear MAESTRO!

24 października 2011 redakcja 0

Autor: Adam Kajzer, październik 2011 We Włoszech opublikowano kolejne listy jakie pisali do siebie Tiziano Terzani i Ryszard Kapuściński (Tiziano Terzani „Tutte le opere. Vol.1”, […]

Świat, którego już nie ma

5 października 2011 redakcja 0

Autor: Adam Kajzer, październik 2011 Wydany w zeszłym roku we Włoszech album Tiziano Terzaniego „Un mondo che non esiste più” (Świat, którego już nie ma) […]