Sześć projektów reporterskich ma szansę na Stypendium im. Kapuścińskiego

Z 50 zgło­szeń, które speł­niły warunki for­malne II Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy, do następ­nego etapu Kapi­tuła Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wała sześć pro­jek­tów repor­ter­skich autor­stwa (w porządku alfa­be­tycz­nym): Urszuli Jabłoń­skiej, Filipa Sprin­gera, Witolda Sza­błow­skiego, Marty Sza­rejko, Anny Wiatr i Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej.
Lau­re­ata poznamy już 23 stycznia.