Magdalena Idem laureatką VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Magdalena Idem
Magdalena Idem

Magdalena Idem wygrała siódmą edycję Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy organizowanego przez Fundację Herodot.

Krót­kie uzasadnienie:
Wybra­li­śmy pro­jekt pani Mag­da­leny Idem mię­dzy innym dla­tego, że zasko­czył nas swoją ory­gi­nal­no­ścią. Jest dow­cipny i przewrotny.
Mamy nadzieję – wła­ści­wie jeste­śmy pra­wie pewni – że pla­no­wane repor­taże naszej Lau­re­atki przy­niosą znacz­nie wię­cej niż opis kurio­zów, jakimi są roz­kwi­ta­jące w pol­skim kra­jo­bra­zie parki dino­zau­rów. Pod wzglę­dem liczby dino­par­ków wyprze­dzają nas jedy­nie Stany Zjed­no­czone. I – chcia­łoby się powie­dzieć, cytu­jąc kla­syka – “to nie jest jesz­cze nasze ostat­nie słowo”.
 
Mamy nadzieję, że Autorce uda się wyja­śnić, co takiego tkwi w Pola­kach, że nawet tym pre­hi­sto­rycz­nym krę­gow­com – gadom, czy pta­kom, do końca nie wia­domo – usi­łu­jemy przy­pi­sać NARODOWOŚĆ.
Dla­czego sile­zaur musi być pol­skim dino­zau­rem narodowym?
Co to zna­czy, że dino­zaur tkwi w gło­wie Polaka? Jak to się obja­wia? I czy jest nie­ule­czalne? — Jeste­śmy cie­kawi odpo­wie­dzi na te pytania.
 
Wcze­śniej­sze tek­sty pani Mag­da­leny Idem dają nadzieję, że autorka wyko­rzy­sta ten pomysł tak, jak zamie­rza – dla uka­za­nia dino­zaura sie­dzą­cego w Polaku.
Jej dotych­cza­sowe repor­taże społeczno-obyczajowe – dru­ko­wane głów­nie w Dużym For­ma­cie, takie mię­dzy innymi jak „Trzy różańce Wero­niki” czy „Polak się masuje. Ero­tycz­nie” – świad­czą o dużej spraw­no­ści dzien­ni­kar­skiej. Cechuje je świetny słuch, żywy język, dow­cip, iro­nia (ale nie jado­wita), dobry kon­takt z roz­mów­cami. A także, co bar­dzo istotne, wraż­li­wość i wnikliwość.