Sławomir Popowski: „Hombre Kapuściński”. Recenzja.

26 października 2011 redakcja 0

„Hom­bre Kapu­ściń­ski”, kolejna książka Miro­sława Iko­no­wi­cza, od pół wieku zwią­za­nego z Pol­ską Agen­cją Pra­sową i wie­lo­let­niego jej kore­spon­denta zagra­nicz­nego, to jedna z naj­lep­szych publi­ka­cji wspo­mnie­nio­wych, poświę­co­nych Ryszar­dowi Kapu­ściń­ski. Nie mam […]

Goździki na śniegu

30 stycznia 2010 redakcja 0

Autor: Źródło:Rzeczpospolita Słucham wypowiedzi przyjaciół Ryszarda i na dobrą sprawę wszyscy mówimy to samo. Ryszard to człowiek kruchy i słaby, a jednocześnie zachłannie chłonący świat, […]