Zgłoszenia do 12. edycji Nagrody im. R.Kapuścińskiego

Do 15 stycznia 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do 12. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Książki do konkursu może zgłaszać każdy: także autorzy, tłumacze czy czytelnicy.


Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (ten wymóg dotyczy zgłoszeń nadsyłanych przez wydawców), która jest reportażem literackim (tylko pierwsze wydania autorów żyjących, zarówno reportażu, jak i przekładu), opublikowanej w 2020 roku w Polsce i po polsku, należy przesłać na adres:

Biuro Kultury m.st. Warszawy
pl. Bankowy 2 (piętro 23)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2021 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie pytania dotyczące Nagrody prosimy kierować na adres mailowy: nagrodakapuscinskiego@gmail.com