Marta Szarejko i Anna Wiatr laureatkami II Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego

23 stycz­nia 2013, War­szawa, Sala Kolum­nowa Insty­tutu Histo­rycz­nego UW. Ali­cja Kapu­ściń­ska z córką Rene Maisner wrę­czaja dyplomy fina­li­stom. Od lewej: Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Anna Wiatr, Marta Sza­rejko, Filip Sprin­ger i Urszula Jabłoń­ska (Witold Sza­błow­ski był nieobecny)
23 stycz­nia 2013, War­szawa, Sala Kolum­nowa Insty­tutu Histo­rycz­nego UW. Ali­cja Kapu­ściń­ska z córką Rene Maisner wrę­czaja dyplomy fina­li­stom. Od lewej: Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Anna Wiatr, Marta Sza­rejko, Filip Sprin­ger i Urszula Jabłoń­ska (Witold Sza­błow­ski był nieobecny)

Sty­pen­dia Fun­da­cji Hero­dot w 2013 roku otrzy­mują: Marta Sza­rejko (ur. 1983) i Anna Wiatr (ur. 1980).
Marta Sza­rejko wyko­rzy­sta sty­pen­dium na cykl repor­taży o trzy­dzie­sto­lat­kach, któ­rzy kil­ka­na­ście lat temu przy­je­chali do War­szawy z małych miej­sco­wo­ści — podob­nie jak Marta, która pocho­dzi z Bar­to­szyc — i tu robią kariery. Chcia­łaby opo­wie­dzieć, jak teraz patrzą na miej­sce, z któ­rego pocho­dzą; co myślą, kiedy tam wra­cają; jak duże mia­sto wpływa na całe ich rodziny. Będzie to histo­ria osób, które wie­dzą, że już nie wrócą na wieś i jed­no­cze­śnie mają świa­do­mość, że nie pocho­dzą z mia­sta. Że nigdzie nie są u sie­bie.
Dr Anna Wiatr chce napi­sać książka o Polkach, wyjeż­dża­ją­cych „do opieki” w Niem­czech. Dla­czego Polki wyjeż­dżają opie­ko­wać się star­szymi Niem­kami i Niem­cami, jak sobie radzą w takiej pracy i co o niej myślą. Będzie to także oka­zja do pozna­nia dru­giej strony: co starsi ludzie sądzą o przy­jeż­dża­ją­cych do nich opie­kun­kach, jakie mają wobec nich wyma­ga­nia i jak np. sma­kują im pol­skie potrawy, które, chcąc nie chcąc, jedzą.

23 stycz­nia 2013, War­szawa, Sala Kolum­nowa Insty­tutu Histo­rycz­nego UW. Ali­cja Kapu­ściń­ska z córką Rene Maisner wrę­czaja dyplomy fina­li­stom. Od lewej: Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Anna Wiatr, Marta Sza­rejko, Filip Sprin­ger i Urszula Jabłoń­ska (Witold Sza­błow­ski był nieobecny)
23 stycz­nia 2013, War­szawa, Sala Kolum­nowa Insty­tutu Histo­rycz­nego UW. Ali­cja Kapu­ściń­ska z córką Rene Maisner wrę­czaja dyplomy fina­li­stom. Od lewej: Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Anna Wiatr, Marta Sza­rejko, Filip Sprin­ger i Urszula Jabłoń­ska (Witold Sza­błow­ski był nieobecny)

 

W imie­niu nagro­dzo­nych dzię­kuje jury Marta Szarejko

 

http://www.fundacjaherodot.com.pl