Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego – 22 stycznia 2017 roku

22 stycz­nia 2017 roku ogło­simy nazwi­sko Lau­re­ata naszego VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci.

Zapra­szamy, godz. 17, Sala Kolum­nowa w Gma­chu Pomu­ze­al­nym (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, wstęp wolny).

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

– wrę­cze­nie przez Panią Ali­cję Kapu­ściń­ską szó­stego sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dziennikarza,

– reci­tal wio­lon­cze­li­sty Mar­cina Zdunika.

Wcze­śniej (tego samego dnia, nie­dziela 22.01.2017) o godz. 12, z oka­zji rocz­ni­co­wego wyda­nia „Wier­szy zebra­nych” Ryszarda Kapu­ściń­skiego przez SW Czy­tel­nik zapra­szamy do Teatru Powszech­nego (War­szawa, ul. Zamoy­skiego 20, wstęp wolny) na pora­nek poetycki „Napi­sa­łem kamień”, który popro­wa­dzi Jaro­sław Miko­ła­jew­ski, z udzia­łem Kry­styny Dąbrow­skiej, Janu­sza Drze­wuc­kiego, Anny Janko, Marka Kusiby, Mał­go­rzaty Lebdy, Pio­tra Maty­wiec­kiego, Pio­tra Mit­znera, Jacka Napiór­kow­skiego, Anny Piw­kow­skiej i Kry­styny Rodowskiej.

Z uwagi na ogra­ni­czoną liczbę miejsc w Teatrze pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści do 13 stycz­nia. R.S.V.P. –  poranek.poetycki@gmail.com lub kom. 783 176 097 (poniedziałek-piątek, w godz. 10–11 i 16–17:30)

 

 

źródło: http://www.fundacjaherodot.com.pl/dzien-poswiecony-pamieci-ryszarda-kapuscinskiego-22-stycznia-2017-roku/