Wywiad z Ali­cją Kapu­ściń­ską. O zaska­ku­ją­cym życiu, o dale­kich podró­żach i o twór­czo­ści męża – Ryszarda Kapuścińskiego.

22 listopada 2015 redakcja 0

Jestem w miesz­ka­niu, w któ­rym żył i two­rzył Ryszard Kapu­ściń­ski – legen­darny repor­ta­ży­sta, publi­cy­sta, poeta i foto­graf. W pokoju znaj­duje się nie­zli­czona ilość nagród będą­cych zwień­cze­niem pisar­skiej dzia­łal­no­ści mistrza repor­tażu. Puchary, egzo­tycz­nie […]